นันทวัฒน์ บรมานันท์.

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557 [2014] - xxvii, 371 หน้า.

9789747725889 9747725886


880-04 -- ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .น638 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544