มานวราชเสวี (ปลอดวิเชียร), พระยา, 2433-2527.

บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) / โดย ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2557] [2014] - 244 หน้า : ภาพประกอบ.

ถอดจากเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ณ บ้านปลอดภัย เลขที่ 185 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ระหว่าง 12 กันยายน พ.ศ. 2523-16 มิถุนายน พ.ศ. 2524.

9786162692932 6162692930


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- สัมภาษณ์.

KPT68 / .ม623 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544