ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 277 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162693328 6162693325


880-05 -- การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.

สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ อายุความ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

KPT890 / .ผ932 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544