การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายในกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติภายในฝ่ายบริหาร : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้วิจัย ปกรณ์ นิลประพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2551 [2008] - 150 แผ่น.


880-03 -- การตรากฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
880-04 -- การตรากฎหมาย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง. -- ไทย

KPT2516 / .ก9647 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544