วิไลรัตน์ ส้มเกลี้ยง, 2530-

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย / Strong of factors relating to green supply chain management readiness in Thai automotive industry โดย วิไลรัตน์ ส้มเกลี้ยง. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 11, 104 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)


880-04 -- โลจิสติกส์ทางธุรกิจ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.
880-05 -- อุตสาหกรรมรถยนต์ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.

ห่วงโซ่อุปทาน ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมยานยนต์ Green supply chain Environmental management Automotive

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544