วิทิต ทวีสุข.

พัฒนาการทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Military modernnization in Southeast Asia / Military modernnization in Southeast Asia วิทิต ทวีสุข เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014] - 41 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 150 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 105. .

สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ.


880-06 -- การทหาร -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544