ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

การศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง (สำหรับผู้บริหาร) ระดับบัณฑิตศึกษา : การศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study of revising a graduate program in politics (for executive) / Study of revising a graduate program in politics (for executive) โดย ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, วสันต์ เหลืองประภัสร์ และ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2557?] [2014?] - ก-ง, 78 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยฉบับนี้เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ --หลักสูตร.

LG395.ก233 / ศ74 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544