สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 1 / วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร. - [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2558 [2015] - 319 หน้า.


880-05 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .ส4162 2559ก ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544