ประสพสุข บุญเดช.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว ฯ คำอธิบายกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 21, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015] - 816 หน้า.

บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว -- บทที่ 2 การหมั้น -- บทที่ 3 การสมรส -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 5 ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 6 การสมรสที่เป็นโมฆะ -- บทที่ 7 การสิ้นสุดแห่งการสมรส -- บทที่ 8 บิดามารดากับบุตร -- บทที่ 9 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร -- บทที่ 10 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง -- บทที่ 11 บุตรบุญธรรม -- บทที่ 12 ค่าอุปการะเลี้ยงดู.

9786167425931 6167425930


880-07 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.
880-08 -- กฎหมายการสมรส -- ไทย.
880-09 -- สามีและภรรยา -- ไทย.
880-10 -- บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) -- ไทย.
880-11 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT540 / .ป443 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544