บุญทัน ดอกไธสง.

รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ = Creative public management / Creative public management บุญทัน ดอกไธสง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555 [2012] - 258 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552.

บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ -- บทที่ 2 ระบอบประชาธิปไตยรากเหง้าที่สำคัญของ CPM -- บทที่ 3 สาระรัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ในยุคโลกาภิวัตน์ -- บทที่ 4 นโยบายสาธารณะสร้างสรรค์ -- บทที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียงสร้างสรรค์ -- บทที่ 6 กรณีนโยบายปัญญาสร้างชาติและปริศนาโบราณ -- บทที่ 7 รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ยุคเคลื่อนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 -- บทที่ 8 ฐานคิดก่อกำเนิดนโยบายศาสตร์ -- บทที่ 9 การนำหลักการรัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ไปออกแบบนโยบาย (CPP) Creative Public Policy -- บทที่ 10 วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ (under pin CPM) -- บทที่ 11 สำนักประจักษ์วาท Empiricism ปะทะกับสำนักเหตุผลนิยมเชิงจักรวาล (continental rationalism) -- บทที่ 12 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์หลังนวยุคสังคมฐานความรู้ -- บทที่ 13 พลังแห่งจินตภาพเพื่อสร้างจิตสาธารณะ -- บทที่ 14 บทสร้างอัจฉริยะ.

9786162101809 6162101800


880-05 -- การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .บ733 2555ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544