สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน : ประกอบด้วยบทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตรา และข้อสังเกต / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์สิน สมชัย ฑีฆาอุตมากร. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2555 [2012] - 506 หน้า.

ประกอบด้วยบทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตรา และข้อสังเกต.

9789748042176 9748042170


880-06 -- ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-07 -- ทรัพย์สิน -- ไทย.
880-08 -- ทรัพย์สิน -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ภาระจำยอม อาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอหังสาริมทรัพย์

KPT640 / .ส426 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544