ธานี วรภัทร์.

กฎหมายว่าด้วยประกันภัย / ธานี วรภัทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 251 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2553.

ส่วนที่ 1 บทนำ -- บทที่ 1 กฎหมายการประกันภัย -- บทที่ 2 สัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 กรมธรรม์ประกันภัย -- ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย -- บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน -- บทที่ 6 กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยค้ำจุน -- ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต -- บทที่ 7 หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต -- ส่วนที่ 4 กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ -- บทที่ 8 หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ -- ภาคผนวก 1 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 2 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 4 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550.

9786162693564 6162693562


880-05 -- กฎหมายประกันภัย -- ไทย.

KPT998 / .ธ636 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544