พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 / จัดทำโดย กระทรวงยุติธรรม. - [กรุงเทพฯ] : กระทรวงยุติธรรม, 2542 [1999] - 120 หน้า.

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 -- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 โดย จรัญ ภักดีธนากุล -- การอภิปรายเรื่องกลไกและขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 โดย จรัญ ภักดีธนากุล, ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ -- การอธิปรายเรื่องแนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลในการปรับลดระดับความรุนแรงของการเอาเปรียบกันทางสัญญา โดย อุดม เฟื้องฟุ้ง, ชวลิต อัตถศาสตร์, วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ.


880-03 -- สัญญา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544