รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ / [คณะผู้จัดทำและปรับปรุงแก้ไข] วิชช์ จีระแพทย์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด, 2553 [2010] - 343 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. 2551.


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย.

กระบวนการยุติธรรม การขอรับความช่วยเหลือ กฎหมายยาเสพติด การเล่นแชร์ การฉ้อโกง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรมและสัญญา ละเมิด ซื้อขาย เช่าซื้อ ขายฝาก การกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การจำนอง การจำนำ โรงรับจำนำ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายแรงงาน เงินทดแทน กฎหมายที่ดิน ป่าไม้ ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ สัตว์พาหนะ การทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน รับราชการทหาร อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด สิ่งเทียมอาวุธปืน ผู้ประจำรถ การขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับรถ การควบคุมสัตว์ การแจ้งเหตุ

K176 / .ร52 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544