แนวทางบอนน์ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม / สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ; แปลโดย ไพราณี สุขสุเมฆ. - กรุงเทพฯ : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552 [2009] - 32 หน้า.

แปลจาก: Bonn guidelines on access to genetic resources and fair and equitable sharing of the benefits arising out of their utilization.

9280722557 9789280722550


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (5 มิถุนายน ค.ศ. 1992)


880-03 -- ทรัพยากรพันธุกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-04 -- ทรัพยากรพันธุกรรม -- นโยบายของรัฐ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544