ปธาน สุวรรณมงคล.

การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล / ปธาน สุวรรณมงคล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - xi, 111 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744497987 974449798X


880-05 -- การบริหารรัฐกิจ.
880-06 -- การควบคุมการบริหารองค์การ.
880-07 -- การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.
880-08 -- การควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทย.

JF1358 / .ป325 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544