ไพรวัลย์ เคนพรม.

หลักรัฐประศาสนศาสตร์ / ไพรวัลย์ เคนพรม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015] - 183 หน้า.

9789740333234 9740333230


880-05 -- การบริหารรัฐกิจ.

นโยบายสาธารณะ การบริหารภาครัฐ องค์การภาครัฐ ระบบราชการ

JF1358 / .พ93 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544