สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร / อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015] - 113 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารทางวิชาการ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 443 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ; หมายเลข 443. .

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

9786162796432 6162796434


880-07 -- ยา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-09 -- เครื่องชี้ภาวะอนามัย.

ตัวชี้วัดสุขภาพ ระบบขนส่งสาธารณะ การจัดการขยะและสารพิษ อีโบลา การอุ้มบุญ พ.ร.บ.ยา เขตสุขภาพ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ่อหนานอินสม สิทธิตัน

WA900.JT3.02 / ส724 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544