เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ (Unpacking public policy) : หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย : รวมบทความวิชาการด้านนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นเกียรติแด่ รศ. ดร. พัชรี สิโรรส เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ / Unpacking public policy เขียน เกษียร เตชะพีระ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ วสันต์ เหลืองประภัสร์, พัชราภา ตันตราจิน, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 436 หน้า : ภาพประกอบ.

เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ : ว่าด้วยที่มา ที่เป็น ที่ไปของการศึกษานโยบายสาธารณะ -- การศึกษาการจัดการปกครองในมิตินโยบายการศึกษา : ทำความเข้าใจในการจัดการปกครอง (Governance) เครือข่ายของการจัดการปกครอง (Governance Network) และอภิเครือข่ายของการจัดการปกครอง (Metagovernance) -- การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมในนโยบายสาธารณะ -- ทำความเข้าใจการถ่ายโอนนโยบายสาธารณะ (Policy Transfer) : แนวคิด การวิเคราะห์เบื้องต้น และการนำมาใช้ -- การใช้เครื่องมือทางนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม -- เล่าผ่านประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพกับการประเมินนโยบาย -- ทฤษฎีเกมกับการเข้าใจในหลักการของความเปลี่ยนแปลงระดับดัชนีของประชาธิปไตยที่มีผลต่อปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์: แนวคิดเชิงปริมาณ -- มติคณะรัฐมนตรีในฐานะนโยบายสาธารณะของรัฐและผลทางกฎหมายต่อรัฐวิสาหกิจ -- คณะที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (คณะที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก) สมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน : กำเนิด บทบาท และผลสืบเนื่องต่อการกำหนดนโยบายของัฐไทย -- Reform Activities in Thailand : Balancing Bureaucratic Discretionary Powers and People's Right -- Governance and Policy Making in Thailand.

9789744667847 9744667842


880-04 -- นโยบายศาสตร์.
880-05 -- นโยบายสังคม.

H97 / .ป732 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544