มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492-

ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อภิวัฒน์ รัตนวราหะ. - เชียงใหม่ : แผนงานเสริมสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014] - 139 หน้า : ภาพสีประกอบ, ตาราง. - หนังสือชุดสู่อนาคตไทย . - หนังสือชุดสู่อนาคตไทย. .

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

9789746728843 9746728849


880-04 -- โลกาภิวัตน์ -- แง่สังคม -- ไทย.


880-03 -- ไทย -- ภาวะสังคม.

HN700.55.ก8 / ม624 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544