หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน. เล่ม 2, บทบาทของนักนิติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ / บทบาทของนักนิติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ [บรรณาธิการ มณฑินี มงคลนาวิน]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558 [2015] - 124 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163943187 616394318X


อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-


880-06 -- นักกฎหมาย -- ไทย

KPT110.อ72 / ห84 2558 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544