นานาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ / บรรณาธิการ ปิยากร หวังมหาพร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558 [2015] - 295 หน้า.

9789746554572 9746554573


880-04 -- การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.

JQ1745 / .น636 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544