ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก / ไพจิตร ปุญญพันธุ์. - แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 14. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 [2014] - ก-ฌ, 378 หน้า.

9789744474209 9744474203


880-05 -- ละเมิด -- ไทย.
880-06 -- ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT834 / .พ926 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544