สำนักงานอัยการสูงสุดกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / จัดทำโดย สำนักงานอัยการสูงสุด. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557] [2014] - 172 หน้า : ภาพสีประกอบ.


สำนักงานอัยการสูงสุด--การบริหารงานบุคคล.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


880-04 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

KPT1615 / .ส63 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)