อรรถกถาบาลีอักษรธรรมล้านนา ฉบับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ / โครงการปริวรรตและจัดพิมพ์โดย พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส-แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด, 2557 [2014] - 48 เล่ม.

โครงการปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีล้านนา โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่. มีเนื้อหาเป็นภาษาล้านนา.

9786163487858 6163487850


พระไตรปิฎก.

BQ1173.ท95 / ค94 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544