กำชัย จงจักรพันธ์.

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 / การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 โดย กำชัย จงจักรพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015] - 300 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช., ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555.

9786163829504 6163829506


880-06 -- ผลประโยชน์ขัดกัน -- ไทย.

KPT2275 / .ก962 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544