ประมวลกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; [คณะผู้จัดทำ สมศักดิ์ ขำทวีพรหม ... [และคนอื่น ๆ]]. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, 2543 [2000] - 665 หน้า.


880-05 -- การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- การคลังท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3655.ก28 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544