แนวทางการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ : ฉบับผู้ขออนุญาต / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้. - กรุงเทพฯ : กรม, 2557 [2014] - 32 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ -- ขั้นตอนการขออนุญาต --ภาคผนวก แบบใบ ป.ส. 17 -- แบบใบ ป.ส. 20 -- แบบใบ ป.ส. 21 -- แบบใบ ป.ส. 24 -- แบบใบ ป.ส. 29.


880-03 -- ป่าสงวน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-04 -- กฎหมายการป่าไม้ -- ไทย.
880-05 -- การใช้ที่ดิน -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)