พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The justice group. - ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2558 [2015] - 283 หน้า.

9786162601682 6162601684


880-05 -- ศาลปกครอง -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
880-07 -- การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
880-08 -- ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2764.ก28 / 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544