รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / คณะวิชาการ The Justice Group. - แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015] - 291 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. ฉบับจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ. 2555.

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558) -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 -- บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 -- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) -- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558).

9786162601774 6162601773


880-06 -- ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
880-07 -- ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
880-08 -- กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทย.
880-09 -- เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-10 -- กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทย.
880-11 -- ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย.
880-12 -- ความลับทางการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1155.ก28 / 2558ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544