คู่มือเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน / กลุ่มพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ; ผู้เขียนและเรียบเรียง เอมอร ประสิทธิ์สุข ; ผู้จัดทำ ผุสดี บุญยะชีวะ, จามจุรี วงศ์หาญรุ่งโรจน์, อนิสา ต่างใจ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน, 2552 [2009] - 338 หน้า.


880-03 -- โฉนด -- ไทย.
880-04 -- การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การรังวัด.

KPT683 / .ค75 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544