รุ้งเพชร สุมิตนันท์.

ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ / เรียบเรียงโดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์ - เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 2557 [2014] - 18 หน้า : ภาพประกอบสี - เอกสาร (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10) ; หมายเลข 8/2557 . - เอกสาร (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10) ; หมายเลข 8/2557 .

อนุสัญญา -- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน -- นิยามสิทธิมนุษยชน -- หลักการสิทธิมนุษยชน -- องค์ประกอบของสิทธิมนุษยชน -- ลักษณะและรูปแบบของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ -- ที่มาของการจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ -- สาระสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ -- ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- เนื้อหา (ส่วนที 1) -- เนื้อหา (ส่วนที 2) -- เนื้อหา (ส่วนที 3) -- ผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาฯ -- ด้านกฎหมาย -- ด้านตุลาการ กระบวนการยุติธรรม -- ด้านการบริหารประเทศของรัฐบาล -- มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติฯ


อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1965)


880-05 -- สิทธิมนุษยชน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544