แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / Thai legal history แสวง บุญเฉลิมวิภาส. - พิมพ์ครั้งที่ 14. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 308 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. 2552.

9786162694141 6162694143


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ส85 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544