เศรษฐกิจกับการเมืองไทย. Thai political economy / [เล่ม 2], หน่วยที่ 8-15 = Thai political economy สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010] - 12, [518] หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 1 2549.

9749758226 9789749758229


880-04 -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

HC445 / .ส73 2553 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544