เอกสารประกอบการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง "มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ" / มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ [บรรณาธิการ อำพร บุศรังษี ; ผู้จัดทำ ทิพยา เผื่อนพิภพ ... [และคนอื่น ๆ]]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015] - 110 หน้า : ภาพประกอบ.


880-05 -- มลพิษทางอากาศ -- ไทย.
880-06 -- มลพิษทางอากาศ -- ผลกระทบทางสรีรวิทยา -- ไทย.
880-07 -- อนามัยสิ่งแวดล้อม.
880-08 -- การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ.

สารมลพิษทางอากาศ

TD883.7.ท9 / อ72 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544