ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015] - 310 หน้า.

บทที่ 1 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- การลงรายการในบัญชีเดินสะพัด -- การหักทอนบัญชี -- การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- อายุความสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- ความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี -- บทที่ 2 ตั๋วเงิน -- บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บุคคลที่เกี่ยวข้องในตั๋วทั้งสามประเภทมีใครบ้าง -- รายการในตั๋วเงิน -- ข้อความที่จะเขียนลงในตั๋วเงิน -- การผ่อนวันใช้เงิน -- คู่สัญญาในตั๋วเงิน -- ใบประจำต่อ -- บทที่ 3 ตั๋วแลกเงิน -- ตั๋วแลกเงินคืออะไร -- รายการในตั๋วแลกเงิน -- ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน -- ข้อห้ามต่อสู้ในคดีตั๋วเงิน -- การโอนตั๋วเงิน -- การสลักหลังตั๋วเงิน -- การรับรอง -- อาวัล -- การใช้เงิน -- การสอดเข้าแก้หน้า -- สิทธิไล่เบี้ย -- การทำคำคัดค้าน -- ความรับผิดของลูกหนี้ในตั๋วเงิน -- บทที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงิน -- การจดรับรู้ -- บทที่ 5 เช็ค -- เช็คคืออะไร -- การยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามมาตรา 990 -- อำนาจหน้าที่ของธนาคารในการจ่ายเงินตามเช็คฯ -- การรับรองเช็ค -- เช็คขีดคร่อม -- บทที่ 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย และตั๋วเงินถูกลัก -- บทที่ 7 อายุความ.

9786167425917 6167425914


880-05 -- ตั๋วเงิน -- ไทย.
880-06 -- บัญชีเดินสะพัด -- ไทย.

KPT938 / .ป45 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544