รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 : แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 56 หน้า.

9786162693861 6162693864


880-05 -- รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2064.52557.ก6 / 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544