รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 503 หน้า.

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 -- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 -- ประเด็นการทำสำนวนการสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา.

9786162693700 6162693708


880-05 -- ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
880-06 -- ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
880-07 -- เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-08 -- กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทย.
880-09 -- การคุ้มครองพืช -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)