ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ. ชุดที่ 2 / การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ. ชุดที่ 2 [จัดทำโดย] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ; บรรณาธิการ ธิติ เมฆวณิชย์. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015] - 60 หน้า : ภาพสีประกอบ.

เปิดฉากการทุจริต -- การแก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกบังคับให้กระทำการทุจริตและมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ -- ข้อควรระวัง องค์ความรู้ในการเฝ้าระวังการทุจริต ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต -- บทลงโทษผู้กระทำการทุจริต -- ปิดฉากการทุจริต.


880-04 -- การทุจริต -- ไทย.
880-05 -- การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ช73 2558 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544