นิพันธ์ วิเชียรน้อย.

การบริหารจัดการชุมชนเมือง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015] - 141 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163141934 6163141938


880-05 -- ผังเมือง.
880-06 -- การคลังท้องถิ่น.
880-07 -- การบริหารงานเทศบาล.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)