ธานี วรภัทร์.

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / Principle of law, criminal procedure ธานี วรภัทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015] - 357 หน้า.

9786162694042 6162694046


880-05 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ธ638 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544