ประสพสุข บุญเดช.

หลักกฎหมาย. Principle of law. Family law / ครอบครัว = Principle of law. Family law กฎหมายครอบครัว หลักกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 243 หน้า.

9786162694318 6162694313


880-06 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

KPT540 / .ป45 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544