บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย.

กฎหมายสื่อสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียง เกียรติคุณ / บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 [2015] - ก-ง, 135 หน้า.

9786167902326 6167902321


880-05 -- สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-07 -- การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-08 -- สิทธิส่วนบุคคล.
880-09 -- สิทธิส่วนบุคคล -- ไทย.

KPT3482 / .บ722 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544