ชวลิต อัตถศาสตร์.

คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ) / โดย ชวลิต อัตถศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015] - 299 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 : กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ -- บทที่ 4 : การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ.

9786164040007 6164040000


880-05 -- กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.
880-06 -- ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย.
880-07 -- สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ -- ไทย.

KPT3405 / .ช546 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544