เริ่มแรกแห่งรอยร้าว : มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์จริงหรือ? / คณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, [2544?] [2001?] - 175 หน้า.


880-03 -- พุทธศาสนากับการเมือง -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)