วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556.

พอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง / พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2558 [2015] - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

ถวายพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัย 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 และถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล 102 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2558.


880-04 -- พุทธศาสนา -- แง่เศรษฐกิจ.
880-05 -- เศรษฐกิจพอเพียง.

BQ4570.ศ7 / ว26 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544