การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ = Message design for communication Arts : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Message design for communication Arts [2] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ; วิระชัย ตั้งสกุล ประธานกรรมการ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014] - 11, 387 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2549.

หน่วยที่ 8 การสร้างสารด้วยการพูด -- หน่วยที่ 9 การสร้างสารด้วยเสียง -- หน่วยที่ 10 การสร้างสารด้วยภาพ --หน่วยที่ 11 การสร้างสารด้วยกราฟิก -- หน่วยที่ 12 การสร้างสารด้วยการแสดง -- หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีการออกแบบและการสร้างสาร -- หน่วยที่ 14 ผลของเทคโนโลยีต่อการสร้างและออกแบบในสื่อมวลชน -- หน่วยที่ 15 การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์.

9749755383 9789749755389


880-04 -- การสื่อสาร.
880-05 -- การสื่อสารโดยการออกเสียง.
880-06 -- ทัศนนิวิท.
880-07 -- การแสดง.
880-08 -- การสื่อสารกับเทคโนโลยี.

P91 / .ก527 2557 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544