จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์.

กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ / จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 11, 295 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163142108 6163142101


880-05 -- กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย.
880-06 -- วิศวกร -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายแรงงาน -- ไทย.
880-08 -- การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3067 / .จ64 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544