สุภัฎฎา บุญแก้วสุข, 2530-

ขอบเขตของการทุจริตกับปัญหาการใช้บังคับบทบัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ / Scope of corruption and the problems of law enforcement in offences of malfeasance in public office โดย สุภัฎฎา บุญแก้วสุข. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 12, 179 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)


880-04 -- ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
880-05 -- การทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

ทุจริต Corruption ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ Offences of malfeasance in public office เจ้าพนักงาน Officer เจ้าหน้าที่ของรัฐ Public officer คณะกรรมการ ป.ป.ช. NACC มาตรา 157 Section 157

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544