พรชัย เทพปัญญา, 2490-

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง / พรชัย เทพปัญญา และคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - 325 หน้า.

9789744498663 9744498668


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2620 / .พ42 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544